درب اتاق سرور
درب ورودی اتاق های سرور و اتاق های تاسیـسات از درب های ضـد حریـق استفاده میـشود. این درب ها عـــلاوه بر مـقاومت در برابر حریق باید قابلـیت محـدود کردن تـردد افراد را نـیز داشته باشند ، لذا معــــمولا از قفل های امنـیتی ضــد سرقت ، یا قـفل های دیجــیتال در آنها استفاده میشود . با توجه به نــیاز پـروژه ها در مــــوارد خاص امـکان نصب پنــجره ی تـهویه نیز وجـود دارند.
در این مد ل ها جهت ایجاد محیطی بهداشتی و اسـترلیزه از رنگ های انتی باکـتریال استــفاده میـشود. نصـب کمربـند اســتیل بر روی درب ها جهــت جلوگـــیری از ضربه و صدمه به درب ها و نیز لولا های بادبــزنی ( دو طرفه ) جهت باز شــدن درب ها در هر دو جهت از مزایای درب های بیـمارستانی شرکت توس درب میـباشد.